เงื่อนไขและข้อกำหนด

ทั่วไป

Anchor เป็นบริษัทในเครือของ Fonterra และได้รับการดำเนินการโดย Fonterra

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ Fonterra Co-operative Group Limited ("Fonterra", "เรา", "เรา", หรือ "ของเรา") ("เว็บไซต์") ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข"). Fonterra อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์หลังจากที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้เปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากคุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ มิฉะนั้นคุณควรปฏิเสธการใช้งาน

เวอร์ชันปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกเก็บรักษาบนเว็บไซต์ การดำเนินการและควบคุมเว็บไซต์นี้จะมีการดำเนินการที่สำนักงานของ Fonterra ในประเทศนิวซีแลนด์ หากคุณใช้เว็บไซต์นี้จากต่างประเทศนอกเหนือจากนิวซีแลนด์ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตีความตามกฎหมายและได้รับการบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ และคุณและเรายอมรับต่อไม่ยกเว้นศาลของประเทศนิวซีแลน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (รวมถึงสิทธิ์ในข้อความ กราฟิก การเลือก การจัดเรียงและการออกแบบทั้งหมดของเว็บไซต์) สงวนไว้ทุกสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตใดๆ ที่มอบให้หรือนั่นอาจเป็นผลมาจากการเผยแพร่ของสิ่งของใดบนเว็บไซต์นี้ ไม่มีวัตถุดิบใดๆ จากเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นสื่อปล่อยข่าวที่เผยแพร่ในห้องข่าว) สามารถทำซ้ำ ปรับเปลี่ยนหรือกระจายต่อได้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือบนสื่อใดก็ได้โดยไม่มีการรับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fonterra และไม่สามารถใช้งานได้ในวัตถุประสงค์ทางการค้า หากต้องการใช้งานสิ่งของใดบนเว็บไซต์นี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fonterra ก่อน (รวมถึงทางอีเมล)

คำประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ

Fonterra มุ่งมั่นในการรักษาให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและทันสถานการณ์ แต่ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใดๆ

ทุกการรับประกันไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบบเปิดเผยหรือแบบนำเสนอว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องหรือครบถ้วนทุกประการ หรือในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุต่างๆที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ถูกยกเว้นไปตามกฎหมายที่อนุญาตได้สูงสุด

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์นี้อาจนำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ และบางข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจจะมาจากบุคคลที่สาม Fonterra ไม่รับผิดชอบในเรื่องความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามโดยตรง

แม้ว่าเราจะพยายามที่จะรักษาข้อมูลและวัสดุในเว็บไซต์ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ แต่เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการละเมิดความปลอดภัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

การใช้ข้อมูลที่คุณให้มา

ข้อเสนอหรือไอเดียเกี่ยวกับสินค้าหรือโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สื่อสารถึง Fonterra ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าไม่เป็นความลับและไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินพิเศษของ Fonterra สำหรับการใช้งานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

กฎหมายการรับประกันสินค้าผู้บริโภค

หากคุณเป็นธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าข้อบังคับของกฎหมายการรับประกันผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ ปี 1993 จะไม่สมบูรณ์ต่อการใช้เว็บไซต์หรือการพึ่งพาเว็บไซต์ของคุณ

ความรับผิดชอบของFonterra

ในทุกกรณี Fonterra จะไม่รับผิดชอบในสัญญา ภาษีหรืออื่นๆ (รวมถึงประการที่ผิดต่อหน้าที่ของกฎหมาย) ต่อ:

  • ความเสียหาย (โดยตรง, สุ่มเสี่ยง, พิเศษ, โดยอ้อม หรืออัตโนมัติ) ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด;
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ;
  • การสูญเสียกำไร ธุรกิจ, สัญญา, รายได้หรือการประหยัดที่คาดหวังไว้

ที่เกิดขึ้นจากการใช้ (หรือไม่สามารถใช้ได้) ของคุณในเว็บไซต์นี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือสารบัญใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ว่าจะมีการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า